Vad är det som händer!

Livscykel

Dot-LivscykelInformationsflöden och speciellt deras bärare (t.ex systemlösningar) kan här jämföras med en levande organism livscykel med alla de förändringar som händer från födelse till död. Hos en del organismer är livscykeln kort och innefattar endast ett fåtal olika stadier, medan andra organismer kan ha en lång och komplicerad livscykel som sträcker sig över flera år. I informationsflödet perspektivet blir nyttan av bäraren den viktigaste delen av livcykeln, dvs en bärare ska användas endast under den tid som den tillför företaget värde.

Förändring

Dot-FörändringFörändring ska ske på ett strukturerat tillvägagångssätt för att uppnå verklig förändring hos individer, team, organisationer och samhällen. På detta sätt möjliggörs en förvandling från ett rådande tillstånd till ett önskat framtida tillstånd. Förändringen kan t.ex. vara ett nytt beteende hos en individ, eller ur ett affärsperspektiv vara en ny affärsprocess eller teknologi. Ur ett samhällsperspektiv kan förändringen vara en ny lagstiftning. En framgångsrik förändring kräver de involverade personernas engagemang och deltagande.

Tidslinje

Dot-TidslinjeKontinuitetshanteringen är avsedd att motverka konsekvenserna vid en eventuell katastrof eller ett allvarligt avbrott.
Processen för kontinuerlig förbättring ska säkra att system/tjänster är i linje med föränderliga krav och behov, genom att identifiera och genomföra förbättringar av IT-relaterade system/tjänster som stödjer verksamhetsprocesserna.