Vad är det vi inte vet!

Riskhantering

Dot-Riskhantering-webEtt visst mått av risktagande är oundviklig om man ska uppnå sina mål. En effektiv riskhantering är livsviktigt!

Yttre påverkan

Dot-Yttre påverkan-webOmvärldsanalysen är inte bunden till någon särskild modell, även om SWOT-modellen ofta används. Även PEST-analys eller STEEP-analys förekommer.
Omvärldsanalys görs ofta i samband med olika scenarioarbeten då scenarierna skapas genom att identifiera trender i omvärlden och konstruera idéer om hur dessa trender kommer att utvecklas och påverka den verksamhet man intresserar sig för. Det som då skapar trender och förändringar betecknas drivkrafter. En viktig del av omvärldsanalysen är både att identifiera olika drivkrafter, men också fokusera mot de som upplevs som särskilt viktiga för organisationen. Vad som är viktigt beror dock på vilket perspektiv som anläggs och vilket intresse som ges företräde, varför en väl förankrad omvärldsanalys förutsätter att flera personer med olika perspektiv involveras i utarbetandet.

?

Dot-Questionmark-web”Vad är det vi inte vet?” eller populärt omvärldsanalys är analysen av en organisations utomstående verklighet. Någon enhetlig och entydig definition finns inte, men enkelt sammanfattat kan en omvärldsanalys sägas svara på frågan: Vad är det som händer och hur påverkar det våra/mina möjligheter att nå våra/mina mål? I samband med detta kan ett antal olika handlingsalternativ utarbetas, hypotetiska konsekvenser redovisas och rekommendationer göras. De beslut och ageranden som följer på en omvärldsanalys beskrivs ofta som en vald strategi, varför omvärldsanalys gärna relateras till strategiutveckling och mer övergripande beslut. Men det är mycket viktigt att man analyserar omvärlden i alla sammanhang även där strategiska inslaget är mindre.